Emlékeztető Nyomtatás E-mail

Emlékeztető a Csonka János Alapítvány kuratóriumi üléséről.

Helyszín: Csonka János Emlékmúzeum. Ideje: 2011. október 24. de. 10 óra.

 

 

   Jelen lévő kuratóriumi tagok:

 1. dr. Demcsik Tamás elnök
 2. dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia titkár
 3. Békési Lajos
 4. dr. Michelberger Pál
 5. Erdős Endre Levente
 6. Halassy István Péter
 7. dr. Katona András
 8. Kisdeák Lajos
 9. Kovács Gergelyné
 10. Lengyelné Stróbl Katalin

 

Jelen lévő felügyelő bizottsági tagok:

 1. Bánszky Balázs elnök
 2. Hadházy Levente
 3. Tamás József

A meghívóban közölt napirend:

                    1./ Beszámoló az elmúlt kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról.

                     2./ A kuratórium rövid távú programja.

                     3./ Egyebek.

 

 

DR. DEMCSIK TAMÁS elnök üdvözli jelenlevőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a 11 kuratóriumi tagból jelen van 10, így a kuratórium határozatképes. A felügyelő bizottság teljes létszámmal részt vesz a kuratóriumi ülésen. Megkérdezi, hogy a kuratórium egyetért-e a meghívóban közölt napirendi pontokkal. Megállapítja, hogy a kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadta.

. Felidézi az Alapítványhoz fűződő régi kapcsolatát. Elmondja, hogy mint a Csonka János Alapítvány Alapító alapításánál tanácsaival segédkező, ismeri az Alapítvány célját és az elmúlt 20 év történéseit, Édesapján keresztül, - aki az egykori Csonka Gépgyár dolgozója volt –, közvetlenül is kapcsolódik az Alapítvány célkitűzéséhez. Felkéri a kuratórium tikárát az eső napirendi pont ismertetésére.

 

 1. 1.Beszámoló az elmúlt kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról:

 

DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA beszámol az elmúlt kuratóriumi ülés óta történtekről. Ismerteti dr. Bendzsel Miklós elnöksége óta bekövetkezett elnökváltások okát, a kiállítási tárgyakkal és helyiséggel kapcsolatos fejleményeket. Nagy jelentőségűnek tartja, hogy sor kerülhetett a szakítógép és alkatrészeinek restaurálására és felállítására, mellyel elhárult az a balesetveszély, amelyet a nagy területet elfoglaló alkatrészek jelentettek. Elkészültek a kiállítási tárgyak alapzatai, a motorok és gépek rögzítése javarészt megtörtént. Három tároló polc, a Csonka fúrógép részére, egy satupad, és 10 db kiállítási vitrin készült el. A riasztóhálózat szerelvényeit felszerelték és üzembe helyezték. Megkezdődött a Közlekedési Múzeum vezetőségével a Csonka autó átszállításával kapcsolatos egyeztetés.

Problémát jelent, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás elszámolásának feltételei nem igazodnak az Alapítvány valós szükségleteihez, így módosítást igényelnének. Az elszámolás feltételeit sürgősen tisztázni kell az Önkormányzattal.

A kuratórium elnöke kéri a napirenddel és az elhangzottakkal kapcsolatos észrevételeket.

 

KISDEÁK LAJOS elmondja, hogy dr. Krámli Mihály, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója fogadta a Csonka János Alapítvány kuratóriumának titkárát és a kuratórium két tagját. A postaautó kölcsönzésétől nem zárkózik el, pénzt nem tud adni, de nem is szükséges, mert a szállítást az Műegyetem bonyolítja. Dr. Palkovics László professzor vállalta a szakszerű átszállítás költségeit. Gondot jelent az autó kihozatala az épületből, és el kell dönteni, hogy kell-e falat bontani ehhez. Dr. Krámli főigazgató várja az Alapítvány postaautóra vonatkozó kérelmét, jóllehet a Közlekedési Múzeum engedélye, amit dr. Katona András főigazgató adott ki annak idején, ma is érvényes, és erre hivatkozni is kell. A kocsi kihozatalánál Kovács Gergelyné a kocsi megbontását, dr. Katona András a falbontást javasolja.

 

 1. 2.A Kuratórium rövid távú programja.

 

            DR. DEMCSIK TAMÁS a Múzeum megnyitási dátumának 2012. január 22-ét javasolja, mely Csonka János születésének 160. évfordulója. Jelenlévők egyetértenek javaslatával. A Múzeum megnyitáshoz szükséges legfontosabb teendők határozzák meg a kuratórium rövid távú programját. Ezen teendők közé sorolja a kiállítás szakszerű kivitelezését, a kiállítási tablók elkészítését, a postakocsi áthozatalát, és a működési engedély (akár ideiglenes) beszerzését. Számít Császár György segítségére, aki megbízási szerződés ellenében vállalja, hogy rendszeres szaktanácsadással segíti az Alapítvány munkáját. A pénzügyi háttér biztosítására szükségesnek tartja több éves szerződést kötni az Önkormányzattal, ahogy azt az Alapítvány eredetileg is tervezte és kérte. E szerint az Alapítvány adná a kiállítást és a tárgyakat, az Önkormányzat működtetné az intézményt.

 

           DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA szerint az Önkormányzat már évekkel ezelőtt közösségi színtérré nyilvánította az Emlékmúzeumot, mely lehetővé teszi az együttműködést.

 

DR. DEMCSIK TAMÁS javasolja a feladatok felosztását, rövid munkaterv elfogadását annak tisztázására, ki mit tud vállalni. Erre a határozati pontok megfogalmazása során tér vissza.

 

           HALASSY ISTVÁN PÉTER az Önkormányzat képviseletében bemutatkozik. Gépészmérnök, s ilyen minőségében is segíteni kívánja az Alapítványt. Tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Kupper András alpolgármester és Jelen Tamás gazdasági alpolgármester szervezésével Kulturális Központ alakult, mely összefogja Újbuda kulturális intézményeit. Javasolja, hogy az Alapítvány vegye fel velük a kapcsolatot, de nem javasolja, hogy fennhatásuk alá sorolódjon. Felhívja a figyelmet arra, hogy az elszámolás nem halasztható! Nem szabad tartozásnak lenni az Önkormányzat felé, mert ebben az esetben minden további támogatástól elesik az Alapítvány! Felajánlja, hogy szponzorok kereséséhez segítséget nyújt. Javasolja tanulmányi verseny indítását „Csonka” néven. Jelzi, hogy Molnár László alpolgármester felügyeli ezt a területet.

 

           DR. KATONA ANDRÁS szerint szükség lenne stratégiát felállítani. Muzeológusra, Császár György bevonása mellett is szükség lesz, melyet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumtól kellene kérni. A múzeumi engedély miatt is szükség van muzeológusra. Hídvégi János személyét megfelelőnek találja. Javasolja, hogy az Alapítvány kössön szerződést a tablók kivitelezésére.

 

                DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA emlékeztet arra, hogy érvényes szerződés most is van, jelenleg a tablók lektorálása folyik, ha ez lezárult, azonnal kezdődhet a tablók kivitelezése.

 

            DR. DEMCSIK TAMÁS utal arra, hogy a működési engedély kérelmében is szerepel a szakmuzeológus személye.

 

           DR. KATONA ANDRÁS úgy ítéli meg, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak kötelessége és feladata a segítségnyújtás, melyet írásban is kérni kellene.

 

A részletekre is kiterjedő megbeszélés után a kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

 

1/2011. (X. 24.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag, - tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, úgy határozott, hogy Kisdeák Lajost bízza meg a postaautó átszállításának megszervezésével és lebonyolításával.

Határidő: 2012. január 20.

 

2/2011. (X. 24.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag,– tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, úgy határozott, hogy Halassy István Pétert kéri fel az Önkormányzattal való tárgyalások megszervezésére, az elszámolandó támogatási összeg elszámolási feltételeinek tisztázására.

Határidő:2011. november 30.

 

 

3/2011. (X. 24.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag, – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, úgy döntött, hogy a Csonka János Emlékmúzeum muzeális kiállítóhelyként történő ideiglenes működési engedélyének beszerzése érdekébe a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi főosztályához kell ismételten fordulni. Felhatalmazza dr. Demcsik Tamást és dr. Stróbl Alajosné Csonka Líviát, hogy a 2/2008. (XII. 17.) sz határozatával elfogadott Csonka János Emlékmúzeum alapító okiratának érdemi sérelme nélkül a minisztérium részéről felmerülő módositásokat az alapító okiraton átvezesse és a módosított alapító okiratot aláírja.

Határidő: 2011. november 30.

4/2011/ (X. 24.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag, - tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, úgy határoz, hogy a kiállítás kivitelezése Hídvégi János, Garamvári Pál, és a Kvadrum iroda bevonásával történjék Dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia szervezésében. Határidő: 2011. november 30.

 

 

3. Egyebek

 

HALASSY ISTVÁN PÉTER beszámol arról, hogy a XI. ker. Helytörténeti Múzeuma most épül a Bercsényi utcában. Javasolja, hogy az Alapítvány vegye fel velük a kapcsolatot. (Osváth Katalin) ügyvezető segíthetne. Tanulmányi verseny kiírását javasolja, továbbá, hogy a jövő évet az Önkormányzat „Csonka” évvé nyilvánítsa, a Műegyetemet, tanárembereket és szakkör-vezetők bevonását javasolja.

 

BÉKÉSI LAJOS vállalja, hogy a korábban kiadott első bélyegzés lehetőségét megnézi.

 

Az elnök megköszöni a tagok részvételét és bezárja a kuratóriumi ülést.

 

Kmf.

                        Az „Emlékeztetőt” összeállította: Dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia s.k.